Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Hieronder vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Corona virus.
  • Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.
    Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt. Download hier de BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8: ‘Thuisblijven of naar school?’ van september 2021.

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht heeft, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong. Dat is mevrouw Mariska Hartman uit Hurdegaryp. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0511-475145. 

 

Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand die ze kennen. Daarom is er per school een contactpersoon, waar u met uw eventuele klacht terecht kunt. Voor onze school is dat de heer A. Dijkstra, telefoonnummer 0511-462124. 

Het gebiedsteam Gemeente Tytsjerksteradiel

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Tytsjerksteradiel.  

 

Het gebiedsteam helpt u op weg om de draad zelf weer op te pakken. Zij kijken met u naar uw eigen mogelijkheden en uw eigen netwerk. Als het nodig is, zoeken zij met u naar andere ondersteuning om u op weg te helpen. Als het even niet lukt is het gebiedsteam er voor u! 

 

Het gebiedsteam is er voor u en uw kinderen!

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd.
Ook It Bynt is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

 

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 


 

Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een vertegenwoordiging van ouders, die lid kunnen zijn zijn van de vereniging. De directeur betrekt hen bij de voorbereiding van beleid (meedenkers) en zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven op alle beleidsterreinen. Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de vereniging Ynsprong.

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel. De leden van de raad worden gekozen door de ouders en het personeel van de school.

 

De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het beleid van onze school wordt daarbij positief kritisch besproken.

 

De raad bestaat uit zes personen. Voor een aantal belangrijke beslissingen hebben wij advies of instemming van de MR nodig zoals formatie, vakantierooster, begroting, schoolgids en schoolplan.

 

Een vertegenwoordiging van de MR is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Oarsprong. De GMR heeft advies-en instemmingsrecht op stichtingsniveau.

Hieronder vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Corona virus.
  • Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.
    Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt. Download hier de BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8: ‘Thuisblijven of naar school?’ van september 2021.

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht heeft, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong. Dat is mevrouw Mariska Hartman uit Hurdegaryp. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0511-475145. 

Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand die ze kennen. Daarom is er per school een contactpersoon, waar u met uw eventuele klacht terecht kunt. Voor onze school is dat de heer A. Dijkstra, telefoonnummer 0511-462124. 

Het gebiedsteam Gemeente Tytsjerksteradiel

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Tytsjerksteradiel.  

 

Het gebiedsteam helpt u op weg om de draad zelf weer op te pakken. Zij kijken met u naar uw eigen mogelijkheden en uw eigen netwerk. Als het nodig is, zoeken zij met u naar andere ondersteuning om u op weg te helpen. Als het even niet lukt is het gebiedsteam er voor u! 

 

Het gebiedsteam is er voor u en uw kinderen!

Pestaanpak M5 – Gedrags- en pestprotocol

Wij werken met het signaleringssysteem pestaanpak M5. Dit is een online meld- en registratiesysteem voor pestincidenten. Het doel van deze aanpak is het tijdig signaleren van pesten en het voorkomen van structureel pesten. 

 

Wilt u een melding doen, klik dan < hier > of op de button 'Meld pesten' op de homepage van onze website.

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd.
Ook It Bynt is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 


 

Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een vertegenwoordiging van ouders, die lid kunnen zijn zijn van de vereniging. De directeur betrekt hen bij de voorbereiding van beleid (meedenkers) en zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven op alle beleidsterreinen. Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de vereniging Ynsprong.

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel. De leden van de raad worden gekozen door de ouders en het personeel van de school.

De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het beleid van onze school wordt daarbij positief kritisch besproken.

De raad bestaat uit zes personen. Voor een aantal belangrijke beslissingen hebben wij advies of instemming van de MR nodig zoals formatie, vakantierooster, begroting, schoolgids en schoolplan.

Een vertegenwoordiging van de MR is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Oarsprong. De GMR heeft advies-en instemmingsrecht op stichtingsniveau.