Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Uitleg schoolnaam

Uitleg schoolnaam

De naam van onze dorpsschool luidt It Bynt. Het Friese woord bynt, is een draagconstructie van stevige en dikke balken waarop het dak van met name boerenschuren rust. De naam symboliseert niet alleen de verbinding tussen de beide scholen waaruit de dorpsschool is ontstaan, maar ook de band met het dorp. Daarnaast wil de naam uitdrukking geven aan de verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

Het onderwijsconcept ‘The Leader In Me’

The Leader In Me (Covey)

Onze school werkt vanaf schooljaar 2016-2017 aan het invoeren van The Leader In Me en de bijbehorende 7 gewoonten. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen. Sean Covey heeft dit concept vertaald naar kinderen: ‘The 7 habits of happy kids’. Kinderen worden hierbij aangesproken op hun talenten en betrokkenheid en het leert hen spelenderwijs principes voor persoonlijke effectiviteit en samenwerking. Lees hier meer over deze aanpak.

Download ‘The Leader in Me’ »

Schoolplan

Schoolplan

Elke school heeft een schoolplan. In het schoolplan van it Bynt beschrijven we in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken (fase ‘to plan’). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze actiepunten (fase ‘to check’) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2020-2024.

Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In de managementrapportage zullen we steeds terugblikken of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Download het schoolplan van it Bynt »

Oarsprong

OARSPRONG

Stichting Oarsprong  

ONDERWIJS VAN NU. BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!  


Bernemienskip It Bynt is onderdeel van Oarsprong.